GEMEENTEBLADPublicatie voornemen tot uitgifte nabij sportstraat 28 te Weert/Stramproy

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 07-03-2024

  1. Bekendmakingen Stramproy
  2. GEMEENTEBLADPublicatie voornemen tot uitgifte nabij sportstraat 28 te Weert/Stramproy

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Sportstraat Weert Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Weert

Object informatieEen grondstrook kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie T, nummer 4080 gedeeltelijk groot circa 45 m², gelegen nabij de sportstraat 28 te Weert/Stramproy. Voornemen tot uitgifteDe gemeente Weert (“de gemeente”) is voornemens voormelde grondstrook uit te geven aan een particulier van wie de gemeente een grondstrook koopt kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie T, nummer 3276 gedeeltelijk groot circa 26 m², gelegen nabij de Sportstraat 26 te Weert.Deze particulier is de enige serieuze gegadigdeGemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uitgifte van de grondstrook. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.Deze particulier komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:•De gemeente van deze particulier een grondstrook gelegen nabij de Sportstraat te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie T, nummer 3276 (gedeeltelijk?) groot circa 26 m², kan kopen;•De gemeente hiermee de eigendomsverhoudingen in overeenstemming brengt met de feitelijke situatie.•De gemeente in ruil hiervoor voornoemde grondstrook aan deze gegadigde ter beschikking wil stellen. De beoogde particulier is de enige geschikte en serieuze gegadigde, aangezien de door hem te verkrijgen grondstrook uitsluitend grenst aan het perceel van deze particulier. Verkoop van grondstroken vindt op grond van de Beleidsregel grondstroken en adoptiegroen alleen plaats aan eigenaren van aangrenzende percelen. Dit ter voorkoming van versnipperd eigenaarschap. Niet eens met voorgenomen uitgifte?Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte, dan dient u dit uiterlijk voor 27 maart 2024, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de bovenbedoelde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de uitgifteovereenkomst zou worden opgekomen.Beoordeling van uw reactieDe gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:1.De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de uitgifte aan bedoelde gegadigde zal heroverwegen.2. De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn stellen van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de beoogde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.Reden publicatieMet deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6

Unknown

 Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.